Noteikumi

1. Mājaslapas (turpmāk – Mājaslapa) īpašnieks un pārvaldītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību Colliers International Advisors (turpmāk – Administrators).
2. Šie noteikumi attiecas uz visiem Mājaslapas apmeklētājiem (turpmāk – Apmeklētājs) un Mājaslapā reģistrētiem lietotājiem (turpmāk – Lietotājs).
3. Par Lietotāju var kļūt jebkurš apmeklētājs, kas reģistrējās Mājaslapa.
4. Ikvienai fiziskai vai juridiskai personai ir atļauts reģistrēt vienu Lietotāja profilu.
5. Reģistrējoties Mājaslapā Lietotājs apliecina, ka:

5.1. aizpildot reģistrācijas formu, ir sniedzis vienīgi patiesu informāciju, pieprasītajā apjomā;
5.2. ir rīcībspējīga fiziska persona un ir sasniegusi 18 gadu vecumu. Juridiskas personas pārstāvis apliecina, ka ir pilnvarots rīkoties juridiskās personas vārdā;
5.3. izmantos Mājaslapu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, labā ticībā un atbilstoši vispārpieņemtajai darījumu slēgšanas praksei.

6. Izoles tiek organizētas un norisinās saskaņā ar attiecīga nekustamā īpašuma Izoles nolikumu, kas ir pievinots kā dokuments nekustamā īpašuma aprakstā.
7. Brīvā pārdošanā var piedalīties jebkurš Lietotājs nospiežot pogu "Nopirkt" vai "Piedāvāt savu cenu" pie atteicīgaja nekustamā īpašuma.
8. Lietotājs atbild par savu vietnes piekļuves datu glabāšanu un aizsardzību, kā arī nenodot tos trešajām personām. Nozaudējot kādu no vietnes lietotāja pieejas datiem, Lietotājs nekavējoties informē par to Administratoru.
8. Lietotājs ir atbildīgs par savu datu aktualizēšanu. Ja mainījušās Lietotāja profilā ievadītās ziņas, Lietotājs nekavējoties patstāvīgi aktualizē informāciju, autorizējoties savā profilā.
9. Lietotājs neveic darbības, kas ir vērstas pret Mājaslapas un tajā esošās informācijas drošību, aizsardzību un integritāti.
10. Lietotājs informē Administratoru par atklātajām kļūdām Mājaslapā vai tās darbībā.
11. Administratoram ir tiesības izteikt brīdinājumu vai nekavējoties liegt Lietotājam pieeju Mājaslapai, ja Lietotājs ir pārkāpis šos noteikumus, kā arī ja Lietotāja rīcība citu apsvērumu dēļ tiek uzskatīta kā negodprātīga vai neētiska.
12. Administratoram ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Mājaslapā, iepriekš par to informējot Lietotājus.

Aktuālā noteikumu versija: 30.11.2016.